آلودگی دیداری

آلودگی دیداری

آلودگی دیداری (اغتشاش بصری نماها، حجم ها و عناصر)

آلودگی دیداری : سیما و شکل شهرها در معرض دید مستمر میلیونها نفر از مردم قرار دارند و بیش از هر چیز دیگر از طریق دید بر روحیه مردم تأثیر می گذارند. این شکل می تواند همانند هنر موسیقی، ادبیات و نقاشی
کاملا موزون یا با اغتشاش همراه باشد و بر رفتارها، فعالیت ها و ارتباطات شهری تأثیری نامطلوب برجای گذارد. ساماندهی شکل شهر که رکن اساسی طراحی شهری است، در حقیقت ظرفی است که امکان می دهد تا رفتارها، فعالیت ها و ارتباطات شهری در آن به وقوع بپیوندد.

مفهوم آلودگی دیداری اشاره به وجود هر نوع اغتشاش و کیفیت دیداری نامطلوب در شكل شهر، اعم از نماها، فرم ها، احجام کالبدی ساختمان ها، تابلو ها، پنجره ها و غیره دارد. به عقیده ترانیک؛ در این میان، طراحی، مهارتی بنیادی برای ساماندهی مجدد فضاهای شهری است. مهارتی که آن را از فعالیت های دیگر در زمینه برنامه ریزی و مهندسی محیط ساخته شده، باز می شناساند.

بخوانید
انواع ایستگاه اتوبوس

طراحی باعث ایجاد نظم، زیبایی و مقیاس مبتنی بر آرایش منطقی و قابل فهم عناصر مستقل می شود و ترتیب و رابطه عنصری را باعناصر دیگر در برمی گیرد. زیبایی در واقع همان کیفیت تعالی احساسات و درخشش ذهن است، که حس زیباشناختی و تأثیر دیداری خارجی را به همراه دارد و سبب به وجود آمدن رفاه و آسایش در روابط فضایی با محیط می شود.

آلودگی دیداری (اغتشاش بصری نماها، حجم ها و عناصر)

آلودگی دیداری

در واقع طراحی فضای شهری، هنری محیطی است. آسایش بصری و زیبایی در گروی قرار گیری بجا و مناسب اجزای تشکیل دهنده در یک ساختار فضایی بزرگ تر است اغتشاش های رفتاری یا همان رفتارهای نابهنجار عجین می شوند.

بخوانید
آلودگی صوتی

شاخص های مرتبط با این نوع آلودگی شامل نمادهایی از آلودگی دیداری در فضا هستند که نشان دهنده عدم نظارت بر مکان و اغتشاش بصری هستند و عبارت اند از وجود ساختمان هایی با پنجره های شکسته، ساختمان های ی با ظاهر کثیف و مخدوش، تابلو های کثيف و شکسته، میزان هماهنگی و ریتم نماها و عناصر فضایی، میزان هماهنگی و یکپارچگی احجام ساختمانی، میزان هماهنگی و نظم ترافیک و عبور عابرین پیاده، مشهود بودن نشانه های رفتارهای وندالیستی، وضعیت ظاهری مبلمان شهری و کیفيت رنگ های استفاده شده در فضا

ایستگاه اتوبوس مکانیزهایستگاه اتوبوس و تاکسیسطل زبالهوسایل بدنسازی پارکی

آلودگیآلودگی بصریآلودگی دیداریآلودگی دیداری (اغتشاش بصری نماهاآلودگی شهریآلودگی فیزیکیآلودگی نمادیآلودگی نمادی و خواناییحجمها و عناصر)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *