استاندارد طراحی تاب ها- بخش اول

استاندارد تاب ها

استاندارد تاب ها


فاصله از زمین

استاندارد طراحی تاب ها : هنگامی که تاب ایستاده است ، حداقل فاصله آن از زمین باید ۳۵۰ میلیمتر باشد. برای نشیمنگاه هایی که به شکل چرخ یا تایر هستند این فاصله باید حداقل ۴۰۰ میلیمتر باشد

فاصله نشیمنگاه برای تاب یک نقطه ایی ( نوع ۳ )

در این نوع تاب کمترین فاصله نشیمنگاه باید حداقل ۴۰۰ میلیمتر باشد .

حداقل فاصله آزاد و پایداری نشیمنگاه های تاب با چند نقطه آویز

حداقل فاصله افقی بین کناره نشیمنگاه تاب و ساختار مجاور در حالت سکون حداقل ۵۰۰ میلیمتر باشد .

حداقل فاصله افقی بین نشیمنگاه های دو تاب مجاور حداقل ۵۴۰ میلیمتر باشد .

بخوانید
اصطلاحات مربوط چرخ و فلک

پایداری نشیمنگاه تاب

حداقل فاصله نقاط آویز باید مطابق با فضای حداقل بین نشیمنگاه در تاب مجاور و تاب با ساختار مجاور

تجهیزات آویز

تجهیزات آویز باید محکم و در عین حال انعطاف پذیر باشد .

نشیمنگاه ها و سکوها

نشیمنگاه های مسطح

مقدار حداکثر شتاب نباید از ۵۰g بزرگ تر باشد . فشردگی متوسط سطح نباید بیشتر از 90 نیوتن بر سانتیمتر مربع باشد .

نشیمنگاه های گهواره ای

نشیمنگاه های گهواره ای باید به گونه ای طراحی شوند که مانع لیز خوردن کودک به بیرون از چهارچوب نشیمنگاه شود.

استاندارد طراحی تاب ها :

استاندارد طراحی تاب ها

چهار چوب

در هر چهارچوب نباید بیشتر از دو نشیمنگاه تاب وجود داشته باشد . چنانچه در یک چهارچوب بیش از دو تاب وجود دارد ، باید توسط اجزای ساختاری به چند قسمت تقسیم شوند ؛ به طوری که در هر قسمت بیش از دو تاب وجود نداشته باشد . این ضوابط باعث می شود که کودکان در بین تاب ها کمتر عبور و مرور کنند. چهارچوب های تاب یا میله بالایی آنها فقط زمانی می تواند به تجهیزات دیگر متصل باشد که اندازه های مشخص برای جدا کردن از بقیه فعالیت ها رعایت شده باشد؛

بخوانید
تاریخچه بازی بخش اول

دیگر متصل باشد که اندازه های مشخص برای جدا کردن از بقیه فعالیت ها رعایت شده باشد؛

مثل اضافه کردن ۱/۵ متر فضای دوران ، حصارها ، محوطه ها .

در یک بخش از چهارچوب تاب نباید نشیمنگاه گهواره ایی که برای کودکان کوچک تر است با نشیمنگاه های صاف که برای کودکان بزرگ تر است با یکدیگر ترکیب شوند .

برای مشاهده بخش دوم کلیک کنید

مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان

استاندارد تاب هااستاندارد تجهیزات بازیاستاندارد طراحیاستاندارد طراحی تاب هاتجهیزات زمین بازیتجهیزات زمین بازی تاب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *