الاکلنگ و انواع آن

انواع الاکلنگ

الاکلنگ


اصطلاحات

الاکلنگ و انواع : وسایلی که می تواند توسط استفاده کننده به حرکت در آید؛ و به گونه ای در نظر گرفته شده که توسط قسمتی در زیر آن نگه داشته می شود.

یاد آوری 1 : وسیله می تواند دارای یک یا چند نشیمنگاه یا محل ایستادن باشد
یاد آوری ۲ : حرکت الاکلنگ(وسیله نوسانی) به نوع و ساختار آن بستگی دارد.

بدنه وسیله

قسمت متحرک اصلی متصل شده به جزء یا اجزای نگهدارنده وسیله

. قطعه نگهدارنده

قطعه ای که بدنه وسایل را به تکیه گاه متصل می کند.

. تکیه گاه

وسایلی است که برای تعادل و ثابت کردن به زمین سطح تهیه شده است

بخوانید
توصیه های چرخ وفلک بخش۲

الاکلنگ و انواع آن :

الاکلنگ و انواع آن

متعادل کننده

ترکیبی است از اثر قطعه یا قطعات نگهدارنده که سرعت حاصل از حرکت وسیله را متعادل کرده و اثرات شوک را در موقعیت های پیرامون وسیله کاهش می دهد.
یادآوری: اثر متعادل کننده می تواند:
الف. ثابت باشد، هنگامی که اثر در طول محدوده کامل حرکت،
ثابت است؛
ب، متغیر باشند، هنگامی که اثر به بار روی وسیله و سرعت وسیله بستگی دارد.

محدوده حرکت

حداکثر انحراف افقی یا عمودی نشیمنگاه یا محل ایستادن در طول استفاده از نقطه مرکز در وضعیت تعادل، محدوده حرکت می باشد.


الاکلنگ محوری

وسیله ای که می تواند فقط تحت حرکت عمودی قرار بگیرد. انحراف به سمت طرفین، که در فاصله ۲ متری از نقطه محور اندازه گیری میشود، نباید از ۱۴۰ میلیمتر تجاوز کند.

بخوانید
بازی ها کودکان و نکات مربوط به آن

الاکلنگ یا وسیله نوسانی تک نقطهای وسیله ای است با قطعه نگهدارنده تک نقطه ای.
یادآوری: نمونه ای از قطعات نگهدارنده تک نقطه ای شامل حلقه ها، فنرها، قطعه های پیچشی و فشاری می باشد.

الاکلنگ یا وسیله نوسانی چند نقطه ای

وسیله با چند قطعه نگهدارنده
یادآوری: حرکت به استقرار و نوع قطعات نگهدارنده بستگی دارد. تغییرات در زاویه چرخش حول محور عمودی نباید از ۵ درجه تجاوز کند

الاکلنگ نوسانی

وسیله ثابت شده ای است که در آن حرکت به طور افقی است و توسط چند محور موازی هدایت شده و فقط در جهت جلو و عقب حرکت می کند. کل محدوده حرکت نباید از ۶۰۰ میلیمتر تجاوز کند.

بخوانید
استاندارد طراحی الاکلنگ

مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان

الاکلنگالاکلنگ محوریالاکلنگ نوسانیالاکلنگ و انواع آنانواع الاکلنگ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *