الگوهای تغییر نگرش شهروندان


الگوهای تغییر نگرش شهروندان

الگوهای تغییر نگرش شهروندان :‌با توجه به موضوع نگرش و مؤلفه های آن، و تأکید این فصل بر تغییر نگرش برای تغییر رفتارهای نامطلوب شهری و ایجاد رفتارهای جامعه پسندانه شهری، باید به معرفی و تبیین الگوهای علمی تغییر نگرش بپردازیم. در ادامه به دو الگوی معروف اشاره خواهد شد

الگوی احتمالی بسط و تفصيل:

پتی و کاسیو ، پیشنهاد کردند که تحت برخی شرایط، افراد برانگیخته می شوند که دلایل مخالف و موافق یک موضوع را با تامل و جدید مورد توجه قرار دهند. در حالی که در برخی شرایط دیگر، نتیجه گیری افراد مبتنی بر نشانگر های پیرامونی است.

الگوهای تغییر نگرش شهروندان

در شرایط نخست، فرد استدلال های منسجمی دارد که بر واقعیات و اعداد و ارقام مشخص استوار است و او را به تفکر درباره موضوع مورد نظر وا می دارد. در حالی که در شرایط دوم یعنی مسیر پیرامونی، فرد بر اساس نشانه های محیطی به پذیرش یک موضوع یا رد آن مبادرت می ورزد (تیلور و همکاران، ۲۰۰۳ ).

بخوانید
آلودگی دیداری

به عنوان مثال، چنانچه شهروندان با مشاهده تابلوهای سنجش آلودگی هوا، به میزان خطرناک بودن شرایط آب و هوایی شهر گاهی یابند، با تأمل بیشتر نسبت به مراقبت از خود، و استفاده بیشتر از وسایل نقلیه عمومی به جای وسایل نقلیه شخصی توجه نموده و نگرش خود را مورد بازنگری قرار می دهند. ولی گاهی ممکن استفقط براساس نشانه های محیطی بدون تأمل به تحلیل موضوع بپردازد.

مثلا با شنیدن خبر آلودگی هوای شهر از رسانه ها و توصیه به استفاده نکردن از وسایل نقلیه شخصی، شاهد استفاده دیگران از وسایل شخصی شان باشد و موضوع آلودگی را چندان جدی نگیرد، بلکه تحت تأثیر نشانه های محیطی بدون تأمل به رفتار خود ادامه دهد. تغییر نگرشی که از طریق شرایط نخست ایجاد می شود، دارای مزایای چندی است :

بخوانید
امکانات و دسترسی برای معلولین

– از لحاظ زمانی پایدارتر از تغییری است که از طریق مسیر پیرامونی حاصل شده است.
– در مقابل تلاش های متقاعد سازی بعدی مقاوم تر است.
– به عمل خیلی نزدیک تر است

دسته بندی نشده

الگوهای تغییر نگرش شهرونداننگرشنگرش انساننگرش ها و رفتارهای شهروندینگرش ها و رفتارهای شهرینگرش و رفتار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *