خطوط عابرین پیاده

خطوط عابرین پیاده

خطوط عابرین پیاده : خطوط عابرین پیاده و خطوط خیابان ها هم در ایجاد آلودگی ها یبصری نقش دارند. به طوری که گاهی با دو نوع خط نو و کهنه که می بایست یکی از آنها کاملا در کنار هم مواجه می شویم پاک شود .

تابلوهای سردر مغازه ها، مطب پزشکان و پلاکها یکی دیگر از ناهنجاری های بصری که در شهر به چشم می خورد مربوط به سردر مغازه ها و دیگر اصناف و همچنین انواع پلاک هاست.

در یک خیابان با انواعی از سردر ها و پلاکها مواجه هستیم که اشخاص با سلیقه خود اقدام به تهیه تابلو و پلاک کرده و باعث ایجاد هرج و مرج در این زمینه می شوند تابلوهای نام گذاری نیز اگرچه به نظر در حوزه حقوق فردی اشخاص به نظر می رسد، ولی با توجه به تأثیر عمیقی که بر نما و منظر شهر دارند باید تحت نظارت و نظم باشند. در صورتی که اشخاص و صنوف می توانند از الگوی مشخصی استفاده کنند و او باعث زیبایی شهر می شوند و ثانيا با اعمال این روش، اصناف مختلف را متمایز و قابل تشخیص سازند تنوع در انواع مردرها و پلاکها در آلودگی بصری مؤثر است.

بخوانید
ضوابط تجهیزات الکتریکی

خطوط عابرین پیاده :

خطوط عابرین پیاده

تابلوهای تبلیغاتی و عناصر اطلاع رسانی، موضوع مهمی است کهاگر قوانین مشخصی بر آن حاکم نباشد، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر افزایش آلودگی های دیداری می تواند پیام های نامطلوبی را در زندگی شهرنشینی به همراه داشته باشد که مقابل آنها به مراتب دشوارتر از ایجاد زمینه ای مناسب برای کاهش
آلودگیهای بصری خواهد بود.

سرپناه ها :


این گروه از مهم ترین و فراوان ترین گونه های مبلمان در سطح شهر هستند. انواع کیوسک ها و ایستگاه های اتوبوس و تاکسی درمعابر و میادین شهر به چشم می خورند که به علل مختلف باعثایجاد آلودگیهای بصری میشوند. در بسیاری از موارد، مکان یابی نادرست کیوسک ها، به خصوص کیوسک های عرضه روزنامه و
مواد غذایی، موجب بروز اشکالاتی می شوند بهره گیری از طرح، مصالح، فرم با رنگ مشترک در کیوسک های مناطق مختلف شهر در خوانایی شهری نقش مهمی دارد. در عین اینکه نظارت بر طرح و عملکرد این عناصر، موجب کاهش آلودگی بصری و اغتشاشات فضایی این المان ها در سیما و منظر شهر می شود. برخی از نوع
فایبر گلاس هستند. این مشکلات، کیوسک های تلفن را نیز شامل می شود.

بخوانید
تجهیزات و عناصر کالبدی پیاده راه

ایستگاه اتوبوس و تاکسی

خط عابر پیادهخطوط عابرخطوط عابرینخطوط عابرین پیاده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *