درآمدی بر فضای عمومی شهری

درآمدی بر فضای عمومی شهری

درآمدی بر فضای عمومی شهری : با دیدی به شهر های کشور ، می توان دریافت که نقش محیط های عمومی شهری در سازوکارهای اجتماعی و خاصه برای معلولان و قشر های آسیب پذیر اجتماعی در حال کمرنگ شدن است و عرصه شهری ، کمتر بستر اجتماع پذیری و ارتباط کارآمد گروه های گوناگونی اجتماعی و شهروندی مثل معلولان و سالمندان است.

بر این اساس حتی ابعاد کالبدی محیط های شهری در روند اجتماع پذیری و میزان مقبولیت های محیطی و توانش های محیطی تاثیر دارند و ریشه خیلی از آن را بایستی در شاخص های کالبدی فضای شهری دانست و فضا های شهری می باسیت مردم را به ویژگی خویش وارد کند و فرم دهنده هویت های اجتماع در بستر مشارکت سازی اجتماع باشند که بی شک از این راه است که امکان فرم گیری سرمایه اجتماعی در ساختارهای شهری میسر می شود.

بخوانید
عناصر عمومی

در این دید گاه تجارب متفاوتی در سطح جهانی درباره محیط های عمومی شهری صورت گرفته است. در حالی که در کشور ایران ، هنوز تحقیقی به صورت جامع و مربوط به با این امر صورت نگرفته است.

این تحقیقات بر این نکته اشتراک دارند که محیط های عمومی شهری می بایست محیطی برای تعاملات اجتماعی و زندگی جمعی باشند.

درآمدی بر فضای عمومی شهری

محیط عمومی را دارای رسالتی برای افزایش سرمایه اجتماعی در جوامع ، در بستر تعاملات و مراودات اجتماعی می داند که می توانند بستری برای توسعه و فرم گیری هویت فردی و اجتماعی باشند.

مطالعات جهانی صورت گرفته درباره محیط های عمومی شهری ، این محیط ها را در صورت مقبولیت پذیری آنها توسط شهروندان از راه توانمند سازی فضای شهری دارای کارکردهای خاص اجتماع می دانند که می توان آنها را چنین بیان کرد.

درآمدی بر فضای عمومی شهری

الف ) محیط شکل گیری تعاملات اجتماعی و مراودات شهروندی

بخوانید
انواع نیمکت چوبی

ب ) افزایش میزان سرمایه های اجتماعی در ویژگی و ساختار های شهری

پ ) مکان فرم دهی به یمپارچگی اجتماعی و بسط همبستگی ملی

ت ) فرصت سازی برای تقویت کارکرد های سیاسی و تقویت انجمن های نقطه ای و محلی

ث ) عرصه نمایش و پرورش ارزش های فرهنگی و اجتماعی

ایستگاه اتوبوس و تاکسینیمکت پارکی

درآمدی بر فضای عمومی شهریدرآمدی بر محیط عمومی شهریعمومی شهریعناصر عمومی شهریفضای عمومی شهری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *