ریشه و مفهوم وندالیسم


ریشه و مفهوم «وندالیسم»: وندالیسم مشتق از واژه «وندال» است؛ «وندال» نام قومی است از
طایفه های ژرمن« و تا حدی »اسلاو« که در قرن پنجم میلادی در سرزمین های واقع در میان دو رودخانه بزرگ «اودو» و «ویستول» می زیسته اند. این قوم پادشاهی به نام «گنسویک» یا »ژ انسریک داشته اند که بین سالهای ۴۲۷ تا ۴۷۷ میلادی سلطنت کرده است. در عهد او «وندال»ها که قبلا سرزمین «گل» یا فرانسه امروزی و اسپانیا را تصرف کرده بودند، به متصرفات روم در آفریقا هجوم آوردند، «کارتاژ» را گرفتند و بر سر راه، از آبادی و آبادانی چیزی بر جای نهادند.

آنان مردمانی جنگجو، خونخوار و مهاجم بودند که به دفعات به نواحی و سرزمین های اطراف قلمرو خود تخطی و تجاوز کردند و به تخریب و تاراج مناطق و آبادی های متصرفه پرداختند. این شهرت تاریخی روحیه ویرانگرانه قوم وندال، شده است که امروزه وندالیسم را به معنای ویرانگری و خراب کاری نیز به کار برند (قاسمی و همکاران، ۱۳۸۸).

بخوانید
علت پیدایش ناهنجاری ها بخش ۲

از نظر لغوی، وندالیسم« به معنای تخریب اماکن و وسایل و امکانات شهری است (فرهنگ لانگمن، ۲۰۰۳ ). در متون جامعه شناسی انحرافات و آسیب شناسی اجتماعی، تعریفی متعدد از این واژه ارائه شده است. وندالیسم به مفهوم داشتن نوعی روحیه بیمار گونه و تمایل به تخریب آگاهانه و ارادی اموال، تأسیسات و متعلقات عمومی است (قاسمی و همکاران، ۱۳۸۸ ). هم چنین می توان آن را به مثابه جنایتی خرد از انواع بزهکاری جوانان دانست

 ریشه و مفهوم وندالیسم


محسنی تبریزی، ۱۳۸۳ ). «میرو کلینارد» ( ۲۰۰۳ )، وندالیسم را تخریب ارادی اموال و متعلقات عمومی به صورت مداوم و مکرر تعریف می کنند. »برت لاند )۱۹۷۳؛ به نقل از مقصودی و بنی فاطمه، ۱۳۸۳ )، وندالیسم را تخریب اموال عمومی یا خصوصی از طریق بی ریخت کردن یا ناقص کردن آن ها بدون رضایت صاحب یا سازنده آن تعریف می کند

بخوانید
تعمیر نیمکت مدارس

ریشه و مفهوم وندالیسم از نگاه جامعه شناسی

بسیاری از محققان علوم اجتماعی تخریب یا از محققان اجتماعی معتقدند تخریب عمومی یا خرابکاری جوانان می تواند مقدمه ای برای رفتارهای بزهکارانه باشد. با نگاهی ژرف به این مسئله می توان دریافت جوانان با
تخریب اموال عمومی، علاوه بر ایجاد چهره نامناسب در محیط و صدمه به امکانات رفاهی جامعه، به نوعی به تخلیه عقده های ناگشوده خود می پردازند.

در شرایطی که همبستگی متقابل فرد و جامعه از میان برود و فرد نتواند به کمک مکانیزم ها و ابزارهای موجود در جامعه به اهدافش دست پیدا کند، از راه های خلاف سعی می کند به آن اهداف برسد (فرجاد، ۱۳۸۲ ). در نتیجه به این فرد نابهنجار گفته می شود و شیوع آن در جامعه نوعی «آنومی» یا نابسامانی تلقی می شود؛ به عبارتی با از بین رفتن یا ضعیف شدن ارزش ها و هنجارها، اعضای جامعه دیگر نمی توانند آنها را به عنوان اهداف مشترک قبول داشته باشد

بخوانید
عوامل موثر بر سیمای شهری 2

پایه های روشنایینیمکت پارکی

ریشه و مفهوم وندالیسمریشه و مفهوم وندالیسم از نگاه جامعه شناسیمفهوم وندالیسموندالیسموندالیسم از نگاه جامعه شناسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *