شهر و زیبایی شهری

شهر و زیبایی شهری

شهر و زیبایی شهری : شهر به عنوان واقعیتی جغرافیایی ، اقتصادی ، فرهنگی و جامعه شناختی در هر دوره ای از رشد و تحول خود از هر کدام از این عوامل تاثیر پذیرفته و بر هر کدام از آنها تاثیر گذاشته است.

سختی و پیچیدگی هر یک از این عوامل خود موجد پیچیدگی شهر به عنوان تبلور محیطی آن ها بوده است. طبیعتا سازمان دادن و نظم بخشیدن به شهر و چگونگی رشد و تحول آن نیازمند موضوع شناسی شهر و مسائل شهری و پس از آن برنامه ریزی برای آن می باشد.

اخیرا داشتن شهر زیبا ، نهایت آرزوی هر جامعه جدید و مدرنی است. شهر خلاق و زیبا ، شهری است که در آن فعالیت های تازه و نو رخ دهد.

بخوانید
فضای شهری موفق

انسان در برخورد با جهان خارج ، تابع ارزش های زیباشناختی است ؛ به گونه ای که آنچه انسان را تحریک می کند که به علم و موشوعات آت توجه کند ، دقیقا همان زیبا شناختی است و چون محیط پدیداری ، تعیین کننده نظام زیباشناختی جوامع و فرهنگ ما است ، وارد منظر گرایی جوامع می شود. مردم هیچ شی و هیچ چیز را بی زیباشناختی نمی بیند یا حس نمی کند.

این اصطلاح زیبا شناختی از یک واژه یونانی گرفته شده است که ادرام حسی ، معنا میدهد. در قرن نوزدهم میلادی الکساندر بومگارتن این واژه را در معنی ادراک و ارزیابی به کار برد.

بخوانید
سیمای شهری چیست ؟

شهر و زیبایی شهری

شهر و زیبایی شهری

این اصطلاح تازه از میانه قرن نوزدهم به بهد در میان مردم انگلیسی زبان رواج عام پیدا کرد. در بعضی از جریانهای فلسفی نوین این گرایش وجود دارد که اصطلاح جذابییت به کار می برد و از جمله به ماهیت ، جاذبه و سایر کیفیات زیبایی در یک برداشت جامع نظر دارد.

معنی جذابیت و زیبایی عبارت از تطابق یا قرابت وضعیت موجود ادراک شده با ایده آل های ذهنی و روانی ما است که باعث انبساط خاطر و لذت می شود از آنجا که ایده آل ها و ارزش های هر فرد یا جمع با دیگر افراد و جماعات تفاوت های بسیاری دارد ، زیبایی نیز مقوله ای مطلق و ثابت نیست و وابسته به فرهنگ هر جامعه و گروه است و در طول زمان تغییر می کند.

بخوانید
سیمای شهری چیست بخش 2 ؟

نیمکت پارکی

زیبایی شهریشهر و زیبایی شهریشهر و زیبایی شهری چگونه استشهر و زیبایی شهری چیستشهر و زیبایی شهری چیست؟شهر و زیبایی و جذابیت شهری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *