شیوه های تغییر رفتار


شیوه های تغییر رفتار

شیوه های تغییر رفتار : تغییر رفتار، حوزه ای از روانشناسی است که به تحلیل و تغییر رفتار آدمی می پردازد و هدف آن، تغییر افراط یا نارسایی در رفتار و بازگرداندن آن به حالت اعتدال و بهنجار است. افراط در رفتار، رفتار نامطلوبی است که باید در صدد کاهش فراوانی، تداوم و شدت آن باشیم؛

مثل سیگار کشیدن، سرپیچی از قوانین، پرخاشگری و دروغ گفتن و نارسایی در رفتار، رفتاری است که لازم است در صدد افزایش فراوانی، تداوم و شدت آن باشیم؛ مانند تمرین و مطالعه، بهبود رفتارهای اجتماعی و مهارت های شغلی،

برای آشنایی با شیوه های تغییر رفتار، باید ابتدا تعریف تغییر رفتار، ویژگی های تغییر رفتار و موارد استفاده از شیوه های تغییر رفتار را شناخت. رفتار در روان شناسی به صورت های زیر تعریف شده است :

  • پاسخ قابل مشاهده
  • هر فعالیت و عملی که موجود زنده انجام می دهد و متضمن کارهای بدنی و پنهان، اعمال فیزیولوژیک، عاطفی و عقلی است خواه یک عمل خاص با مجموعه ای از اعمال باشد؛
  • یک بازتاب با مجموعه باز تاب های فرد نسبت به یک وضع
  • روش کار شخص در یک وضع و موقعیت خاص و معين انچه شخص انجام می دهد
بخوانید
حمل و نقل افراد کم توان با مترو

شیوه های تغییر رفتار

 شیوه های تغییر رفتار

همچنین باید دانست که رفتار دارای ویژگی های زیر است رفتار، یک اقدام و عمل (کردار و گفتار) است، مانند: دیر آمد و فریاد کشید؛ نه یک صفت یا ویژگی مانند عصبانیت و ماهر.

رفتار، عملی است قابل مشاهده و فیزیکی که دست کم از یکی از سه جهت (فراوانی، تداوم و شدت) قابل تشخیص و اندازه گیری و نمایش در قالب یک کمیت عددی باشد.

از آنجا که رفتار، جنبه فیزیکی دارد، پس قابل حس و مشاهده است و چیزی که مشاهده شود، قابل توصیف و ثبت نیز هست.
رفتار به صورت قانون مند از محیط (فیزیکی و اجتماعی) تأثير پذیرد و بر آن تأثیر می گذارد؛ این قاعده را قانون مندی رفتار می گویند.
رفتار آدمی به دو صورت آشکار و پنهان اتفاق می افتد: رفتار آشکار، رفتاری است که دیگران می توانند آن را از طریق یکی از حواس خود دریافت کنند و رفتار پنهان آن است که فقط خود شخص رفتارش را درک می کند؛ مانند فکر کردن

بخوانید
سطح سرسره - استاندارد های سرسره بخش سوم

دسته بندی نشده

تغییر رفتاررفتاررفتار انسان هارفتار شهروندانشیوه های تغییر رفتارشیوه های تغییر رفتار شهروندان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *