fitness equipment

_

وسایل بدنسازی پارکی

_

مجموعه وسایل بدنسازی پارک که شامل دستگاه های ورزشی دارای پلاک شیوه استفاده و تابلوهای توصیه عمومی است، معمولا این وسایل با نام های دستگاه های ورزشی / بدنسازی» یا «تجهیزات ورزشی بدن سازی» خوانده می شوند. وسایل ورزشی فضاهای باز جهت استفاده عموم شهروندان در فضاهای شهری ساخته و نصب می شوند. در این دستگاهها حرکات ورزشی به کمک وزن استفاده کننده، هنگام ورزش روی دستگاه، انجام می شود.

مقالات این بخش

_